ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้ บริษัท วรินทร คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เหล็ก อลูมีเนียม ทองแดง ทองเหลือง กระดาษ พลาสติก ไม้อัด ไม้พาเลท และวัสดุเหลือใช้ทุกๆชนิด จากบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรม แล้วนำมาผ่านกระบวนการคัดแยก บดย่อย หลอม และ RECYCLE ทางเราได้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร และความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแต่เดิมของเสียเหล่านี้อาจจะถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ทางเราเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำนวนจำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการจัดการของเสีย ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ยังก่อให้เกิดรายได้ในวงจร ของการจัดการของเสีย ต่อผู้คนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้จัดเก็บรวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้รับบำบัด กำจัดตลอดไปถึงประหยัดต้นทุนผู้ผลิตอีกด้วย

รับซื้อ ประมูล SCRAP BOI

รับซื้อ ประมูล  (SCRAP BOI)

รับซื้อ ประมูล (SCRAP BOI) และให้บริการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

รับจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

รับจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

รับจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เหล็ก ขี้กลึงอลูมิเนียม ทองแดง แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) รวมถึงคัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

บริการฝั่งกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ

บริการฝั่งกลบขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ

บริการฝั่งกลบขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ

ขยะรีไซเคิ้ล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขยะอุตสาหกรรม

ขยะโรงงาน

ขยะยานยนต์

ขยะโลหะ